.

NEWS

  • Home
  • >
  • Support
  • >
  • NEWS
Pendent drop 알고리즘 고도화 완료
작성자 : 운영자

   SEO장비 고도화의 두번째 Project인 Pendent drop알고리즘 고도화가 마무리 단계에 있어 곧 적용될 예정입니다
   (2018.12.01 Launch예정)  
 기존의 분석data와는 비교되지 않을 정도의 재현성을 가지며 이제 세계 유수의 어떤 접촉각 측정 장비 업체와 비교해도 전혀 손색없음
 을 알려드리며 더욱 노력하는 에스이오가 되겠습니다.


감사합니다.

                                                                                                                                에스이오 직원일동